Adatvédelmi nyilatkozat

A CU Impex Kft. adatvédelmi, adatkezelési szabályzata

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CU Impex Kft. (székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út, hrsz.: 3077/1, adószám: 12789203-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint a CU Impex Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

A szolgáltató neve: CU Impex Kft.
A szolgáltató székhelye: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út, hrsz.: 3077/1
A szolgáltató telephelye: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út, hrsz.: 3077/1
A vállalkozás jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Telefon: +36 (24) 530 816
Fax: +36 (24) 532 805
E-mail: info@cuimpex.huCégjegyzékszám: 13-09-099352
Adószáma: 12789203-2-13
Bankszámlaszám: 10102093-51028100-01000000
Honlap: cuimpex.hu
A szerződés nyelve: magyar

 

ADATVÉDELEM

 

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja el, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelhet. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Szolgáltató. A Szolgáltató Adatkezelésének célja reklám, vásárlásra ösztönzés. Az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (1) bekezdése. Az Ügyfél a szolgáltatás idénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja az ilyen célú adatkezelést.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az adatkezelő- az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint bírósághoz fordulhat.

 

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT – FACEBOOK ADAT ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT

 

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (A továbbiakban: Játék) szervezője a CU IMPEX Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út hrsz.:3077/1).
 2. A Játékos
  • A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.
  • A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
 3. A Játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a játékot a játékos a szervező hivatalos Facebook oldalán https://www.facebook.com/cuimpex/ keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték időtartama változó.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon játékosok között, akik a CU IMPEX Kft. Facebook oldalán a játék lebonyolítására létrehozott eseményben a játékfeltételeknek eleget tesz.

3.4. A Nyeremény a játékban meghirdetett napon és időben kerül kisorsolásra. A sorsolás nyertesét a Szervező a CU IMPEX Kft. Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt személyesen veheti át bemutatótermünkben.

 1. A játék időtartama

A játék kezdőnapja: határozatlan.

A játék zárónapja: határozatlan.

 1. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: a játékban meghirdetett napon és időben történik.

 1. Nyeremény

6.1. A Szervező által felajánlott termék kerül kisorsolásra.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem  váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervező a 3-4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 2 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a CU IMPEX Kft. hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 1. 7. Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden felhasználói tartalom közlését megtagadja, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvénynek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírás, hibás e-mail cím, név elírás, stb.) eredően a Szervező felelősséget nem vállal.

8.3. A CU IMPEX Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út hrsz.:3077/1, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel, Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz,  akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például: Név, E-mail cím, Levelezési cím, Továbbiakban: Személyes adat).

8.5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indoklás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján info@cuimpex.hu.

 1. Jogorvoslat

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (I) Jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (II) kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. A részvételi- és játékszabályzat játékos általi elfogadása

10.1. A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt

 1. 11. Záró rendelkezése

11.1. A játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A játékos az adatait a játék szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a játék szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a játékból eredő kötelezettségek alól.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb  adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

 

Elérhetőségünk

2314 Halásztelek,
II. Rákóczi Ferenc út hrsz.: 3077/1
+36 (24) 530 816
info@cuimpex.hu


Üzleteink nyitvatartása

Halásztelek:
H-P: 07:00 -16:30 Sz: 07:00 - 13:00
Dunakeszi:
H-P: 07:00 -16:30 Sz: 07:00 - 13:00
Budaörs:
H-P: 07:00 -19:00 Sz: 07:00 - 19:00

Iratkozzon fel

Elsőként szeretne értesülni újdonságainkról, akcióinkról? Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Rólunk mondták

Pin It on Pinterest

Share This