Garanciális feltételek

 Beszállítóink garanciális feltételeinek leírása, jótállási jegyek

KLUDI e-Jótállási jegy

A KLUDI SZERELVÉNYEK Kft. az idei évtől kezdődően áttér az „e-JÓTÁLLÁSI JEGY” alkalmazására, az eddig használatos, papíralapú „Használati és ápolási útmutató” helyett.

Az e-jótállási jegy letölthető a KLUDI hivatalos honlapjáról is. A jótállási feltételek mellett tartalmazza a használati és kezelési útmutatót. A jótállási igény csak a számlával vagy az eredeti számlával azonos számlamásolattal együtt érvényesíthető.

 

Alkatrészcsere után is érvényes marad a garancia?

A garancia érvényességének feltétele többek között a termék szakszerű beépítése. Az alkatrészcsere szakszerű végrehajtását a beépítési útmutató tartalmazza. A garanciával kapcsolatos további tudnivalókat a Garanciális feltételek között foglaltuk össze.

Kihez fordulhatok reklamáció esetén?

A termék meghibásodása esetén keressen minket ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Adja meg nevét, telefonszámát munkatársunknak, illetve röviden ismertesse a meghibásodás jellegét. Szakszervizesünk 24 órán belül kapcsolatba lép Önnel, hogy mihamarabb elhárítsa a hibát.

ECORGAN (Blanco)

Tájékoztató az Ecorgan Kft által Magyarországon forgalmazott konyhai készülékek és kiegészítők jótállási feltételeiről 2021. január 1-től.

LETÖLTÉS

ARISTON
Tájékoztató a jótállási feltételek változásáról:

Tisztelt Partnerünk!
2021. január 1-től hatályba lépett a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet (megjelenése: Magyar közlöny 140. szám, 2020.06.12.), amely módosítja az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet, valamint az egyes
javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletet. Ez alapján az Ariston Thermo Hungária Kft. módosítja az eddigi jótállási feltételeit a forgalmazott termékeire az alábbiak szerint:

ARISTON ÚJ JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 2021

GROHE

GROHE Garanciális ügyintézés

Garanciális kérdés esetén kérjük, hogy a lent megadott szerződéses szervízpartnereinket keressék közvetlenül, lehetőség szerint a megadott e-mail címükre megírva a problémát, mellékelve a kifogásolt termékről készült fotót, és csatolva a vásárlást igazoló dokumentumot. link

KIEGÉSZÍTETT GARANCIAFELTÉTELEK 2021

 

BETTE

BETTE Garancialevél és ápolási útmutatások

JÓTÁLLÁSI JEGY

Technik Therm Pro

Technik Therm Pro radiátorokhoz

A Technik Therm Pro márkájú radiátorok korszerű berendezésekkel,
eljárásokkal, tanúsított rendszerek működtetésével készülnek. Szakszerű beépítésük, üzemeltetésük mellett 25-35 éves élettartam érhető el. Javasoljuk, hogy a felsorolt feltételek betartását követeljék meg a kivitelezőjétől, így több évtizedig működhetnek a radiátorok, teljes megelégedésükre.

Jótállási jegy

Wilo

Jótállás, garancia

1. A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)
számított 2 év.

2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

    – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 

    – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

 

    – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

 

   – elemi kár, természeti csapás okozta.

3. Amennyiben a hiba jellege tekintetében felmerült vitás kérdést a jótállásra jogosult és a WILO Magyarország Kft. vagy szerződéses partnere (a továbbiakban forgalmazó) nem tudja rendezni, úgy a forgalmazó a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet szakvéleményét rendeli meg három munkanapon belül.

4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne;vagy
 • a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve, ha e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5. Ha a fogyasztó a termék kijavítását kicserélését kéri, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, kivéve, ha a fogyasztó a javítás időtartamára kölcsönkészüléket kapott. A javítás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 30 napot.

6. Ha a termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül – a termékbe épített biztonsági elemek (pl. elektromos biztosíték) hibáját kivéve – meghibásodott, a fogyasztó kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. A forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

7. A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében újra elkezdődik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.

8. Javítás szempontjából a termék fő darabjai:

    – szivattyúház

 

    – járókerék

 

    – elektromos motor állórész

 

   – elektromos motor forgórész

9. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A forgalmazó a termékei javításához szükséges alkatrészeket nyolc évig biztosítja.

10. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

11. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

12. Kérjük, hogy a meghibásodott terméket (a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek kivételével, amelyeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani) a 17. pont szerinti javító szolgálathoz postán szíveskedjenek eljuttatni. A postaköltség és a visszaszállítás költségei minden esetben a forgalmazót terhelik. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

13. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

14. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy elvesztése esetén annak pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat – pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék – bemutatása) esetén kerülhet sor.

15. A jótállási jegyen a fogyasztó vagy más harmadik személy által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás illetőleg egyéb valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelenné válik.

16. A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

17. A fogyasztó javítási igényével a forgalmazón kívül a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatokhoz, szervizekhez (a továbbiakban javító szolgálat) is fordulhat.

18. A jótállással kapcsolatos és egyéb javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetnek.

19. A jótállási jegy az alábbi tartozékokból áll:

 • 3 db javítási szelvény
 • 1 db cserére jogosító igazolás 1 db másolattal arra az esetre, ha a javítás az 5. pont szerint 15 illetőleg 30 napon belül nem lehetséges, vagy a termék egyáltalán nem javítható. A cserére jogosító igazolás bemutatása ellenében a forgalmazó a terméket kicseréli, vagy ha a cserére nincsen lehetőség a fogyasztó választása szerint a vételárat visszafizeti vagy a vételár-különbözet elszámolása mellet más típusú terméket ad ki a részére.

20. A forgalmazó a hiba bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 149/2014. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

21. A vásárlók jótállással összefüggő jogait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó köteleztő jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az NGM rendelet és a Ptk. tartalmazza. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

22. Amennyiben a meghibásodás garanciális időn belül történik, de a hiba oka nem garanciális jellegű , vagy a szivattyú meghibásodása garanciaidőn kívülre esik, abban az esetben a kiszállási és munkadíjaink az alábbiak szerint alakulnak:

 • munkadíj, hibafeltárás: 10.500 Ft / óra + Áfa
 • kiszállási díj: 340 Ft / Km + Áfa

Javítási / felújítási / karbantartási ajánlatot helyszíni felmérés, továbbá az előzetes pontos hibafeltárás alapján tudunk adni. A hibafelvétel és felmérési díj költségét a javítási / karbantartási díjba beszámoljuk.

Jótállási jegy

Hansgrohe

Garancia

Bízzon a „Made by Hansgrohe“ minőségben

A Hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme az, hogy ügyfeleinknek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsuk. Felhasználóinknak termékeinkre önkéntes gyártói garanciát nyújtunk öt
évig.

A feltételek és a részletek az alábbi garanciális feltételekben találhatók.

Jótállási jegy

HSK

Garanciális feltételek

Tisztelt Vásárló!

A HSK, mint minőségi zuhanykabin gyártó, a több évtizedes gyártói tapasztalata és a saját gyártása révén az alábbi egyedülállóan hosszú garanciát biztosítja a termékeire:

 • 10 év minőségi garancia
 • 20 év alkatrész utánpótlási garancia

Zuhanypanelok és zuhany csaptelepek esetén ez a garancia a belső elemekre, a csatlakozó idomokra, a zuhanyszettekre és a bekötő csövekre a vásárlástól számított öt év. A zuhanypanelek és zuhanycsaptelepek testére a garancia 10 év.
Ahhoz, hogy termékü̈nket hosszú időn keresztül örömmel használhassa, kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a fenti útmutatót és a használatra vonatkozó praktikus tanácsokat.

 

Immergas

Jótállási feltételek

TAPASZTALAT ÉS BIZALOM: 5 ÉV TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁS MINDEN IMMERGAS GÁZKAZÁNRA

Mi tudjuk, hogy készülékeink a megfelelő üzemi körülmények és a rendszeres karbantartás mellett hosszú ideig képesek szinte észrevétlenül biztosítani a család komfortérzetét – legyen az fűtés vagy használati melegvíz ellátás.

5 ÉVES TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁSI IDŐt biztosítunk minden Immergas gázkazánunkra 2010. augusztus 16-tól, termékeink minőségébe vetett bizalmunk jeléül.

Alapvető feltételek:

– a felszerelt Immergas készüléket Immergas szerződött Márkaszervizes hivatalosan beüzemeli

– rendszeres karbantartás, évente (12 havonta) legalább egyszer Márkaszervizes által

A beüzemeléssel lép életbe az első éves jótállás, az első éves karbantartás a második jótállási év, és így tovább egészen az ötödik évi jótállásig. Figyelem, a jótállás részletes feltételeit, kérjük, olvassa el az alábbiakban, melyek a termékhez mellékelt Jótállási jegyben is megtalál! A jótállási jegyet a kazán dobozára ragasztott átlátszó tasakban találja.

I. FONTOS TUDNIVALÓK

II. ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

I. FONTOS TUDNIVALÓK

Az Immergas Hungária Kft. mint Importőr (a továbbiakban: Importőr), a Magyarország területén az általa vagy a vele szerződéses viszonyban lévő kereskedői által a Fogyasztók számára értékesített termékekre a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:171-173.§-ai, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és az alábbiak szerint vállal jótállást.

Jótállási idők az egyes termékcsoportok tekintetében:

1) Gázkazánok

a) az üzembe helyezésének időpontjától számítva 12 hónap, de legfeljebb a vásárlástól számított 18 hónap;

b) amennyiben az üzembe helyezés időpontját követő 12 hónap leteltével (vagy ha az üzembe helyezés a vásárlás napjától számított 6 hónapon belül nem történik meg, akkor a vásárlástól számított 18 hónap leteltével) 1 hónapon belül, továbbá ezt követően minden 12 hónap elteltével a készülék javasolt karbantartását az Importőr Szakszervizével igazoltan elvégezteti, úgy az Importőr az 1)a) pontban írt jótállási idő elteltét követő naptól kezdődően, további 48 hónap időtartamra jótállást vállal a jelen feltételek szerint.

2.) Rozsdamentes acélból készült indirekt használati melegvíz tárolók

 Az Importőr által biztosított jótállási idő a víztároló részre a vásárlástól számított 10 év, a többi, burkolat alatt található szerelvényekre vásárlástól számított 24 hónap.

3.) Zománcozott acélból készült indirekt használati melegvíz tárolók

 Az Importőr által biztosított jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap.

4.) DIM fűtőköri modulok

 Az Importőr által biztosított jótállási idő az üzembe helyezés időpontjától számítva 12 hónap, de a vásárlástól számítva maximum 18 hónap.

5.) Ventilátoros levegő fűtő/hűtő modulok

 Az Importőr által biztosított jótállási idő az üzembe helyezés időpontjától számítva 12 hónap, de a vásárlástól számítva maximum 18 hónap.

6.) Gázüzemű hőlégfúvók és hőszivattyús berendezések

a) a készülék üzembe helyezésének időpontjától számítva 12 hónap, de legfeljebb a vásárlástól számított 18 hónap;

b) amennyiben az üzembe helyezés időpontját követő 12 hónap, vagy a vásárlástól számított 18 hónap leteltével 1 hónapon belül a készülék javasolt karbantartását az Importőr Szakszervizével igazoltan elvégezteti, úgy az Importőr a 6)a) pontban írt jótállási idő elteltét követő naptól kezdődően, további 12 hónap időtartamra jótállást vállal a jelen feltételek szerint.

7.)  Egyéb kiegészítők – pl. szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, égéstermék elvezető rendszerek

Az Immergas által biztosított jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap.

Kérjük, figyeljen az alább található Általános Jótállási Feltételekre, melyeket részletesen elolvashat a Jótállási jegyben is. Ezek a feltételek a Jótállási jeggyel igazolt meghosszabbított időszakra is érvényben maradnak!

II. ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az 1)a), 1)b), 6)a) és 6)b) pontok szerinti jótállás érvényesítésének feltétele, hogy azok beüzemelését az Importőr által felhatalmazott szakszerviz (a továbbiakban Szakszerviz) végezze el. Ellenkező esetben az Importőr a jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesül!

Az Importőr által feljogosított Szakszervizek listáját a www.immergas.hu weboldalon tekintheti meg. A Szakszerviz által elvégzett beüzemelés, illetőleg a jótállási idő alatt végzett javítások tényét és időpontját a Szakszerviz képviselője a Jótállási jegyen tanúsítja aláírásával és bélyegzőjének használatával.

A Szakszerviz ezen felül a karbantartások, valamint a beüzemelés és a javítások alkalmával elvégzett munkát részletesen (felhasznált anyagok, tüzeléstechnikai paraméterek, működési körülmények, egyéb megjegyzések) az általa kiállított és a Fogyasztó által igazolt Munkalapon rögzíti.

Továbbá a Fogyasztó a jótállási igényét az első évet követően az 1)b) vagy 6)b) pont szerint akkor érvényesítheti, ha a Forgalmazó által az értékesítéskor hitelesített, valamint a Szakszerviz által kitöltött Jótállási jegyet, a készülék üzembe helyezésének tényét igazoló munkalapot és a vásárlást igazoló számlát egyidejűleg, a javítást megkezdése előtt a Szakszerviznek bemutatja.

Ezért kérjük, ellenőrizze, hogy a Jótállási jegyen minden adat megfelelően van-e kitöltve (a Forgalmazó, a Beüzemelő, a Kivitelező adatai, bélyegzője és a dátumok)! A Jótállási jegy érvénytelen, ha az azon lévő adatok valótlanok vagy az adatok törlése, javítása, átírása állapítható meg.

Kérjük, hogy a Jótállási jegyet gondosan őrizze meg, és azt szíveskedjen érvényesíttetni a Kivitelező, valamint a Beüzemelő szakemberrel!

Elveszett vagy érvénytelen Jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló számlának vagy másolatának bemutatása esetén, a regisztrációs adatok alapján térítés ellenében pótol az Importőr, amennyiben az adott terméket az Immergas Hungária Kft. importálta!

A készülék üzembe helyezésének, továbbá az 1)b) és 6)b) pontok szerinti jótállás feltételeként előírt évenkénti karbantartások költségei a Fogyasztót terhelik!  

A jótállási időn belül elvégzett javítás a Fogyasztó számára díjtalan, annak  során csak új, gyári alkatrészek építhetőek be. Hibás készülék esetén a Szakszerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze. A készülék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a hiba bejelentésétől a Fogyasztó a készüléket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A készülék vagy annak jelentős részének cseréje esetén a kicserélt alkatrészre a jótállás időtartama újra kezdődik (jelentős résznek tekintendő a hőcserélő, az égő, a gázarmatúra, a szivattyú, a ventilátor illetve a vezérlés).

Az Importőr csak akkor vállal jótállást az általa forgalomba hozott termékre ha: 

 • a terméket a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően telepítették és a telepítés során a mellékelt kezelési és karbantartási útmutatóban leírtakat betartották;
 • a terméket a rendeltetése szerint, a termékhez mellékelt kezelési és karbantartási útmutató alapján működtették;
 • a jótálláshoz szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állnak (érvényesített Jótállási jegy, üzembe helyezési munkalap, a vásárlást hitelt érdemlően bizonyító számla).

 Jótállás érvényesítése 

A termék meghibásodását a Fogyasztó köteles haladéktalanul a Szakszerviznek vagy az Importőrnek bejelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Fogyasztó a felelős. A jótállás alapján történő kijavítás során a Szakszerviz jár el. Javítás esetében kérjük, ellenőrizze a Javítási szelvény(ek) megfelelő kitöltését!

A jótállás nem érvényesíthető azon hibákra, amelyek keletkezése: 

 • a nem megfelelő szállításra, a nem rendeltetésszerű használatra, szakszerűtlen kezelésre, nem megfelelő beépítésre, átalakításra;
 • helytelen tárolás vagy külső behatás következtében a készüléken keletkező mechanikai sérülésekre;
 • a készülékhez csatlakozó épületgépészeti rendszerre, vagy villamos hálózatból származó káros hatásokra (pl.: szennyezettség, vízkőképződés, oxigéndiffúzió, nem megengedett adalék-anyagok alkalmazása, túlfeszültség, nem megfelelő víz-, vagy gáznyomás, stb.);
 •  nem megfelelő javításra;
 •  nem gyári alkatrészek beszerelésére;
 •  adott hiba észlelését követő késedelmes bejelentésére vezethetőek vissza.

A Fogyasztó a termék kicserélését kérheti, ha: 

 •  a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 3 munkanapon belül a készülék meghibásodik;
 •  a termék nem javítható;
 •  a termék javítása a jogszabályban előírt határidőn belül nem készül el, vagy az a Fogyasztóra nézve aránytalan sérelemmel jár.

A csere jogosságáról az Importőr dönt az aktuális jogszabályokat figyelembe véve.

A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Ha a meghibásodás jellege tekintetében vita keletkezne, az Importőr elsődlegesen a Gyártó szakvéleményét tekinti mérvadónak, melyet beszerez. A vitát eldöntő vizsgálat és szakvélemény díjköteles. Amennyiben a forgalomba hozott termék az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgálat költsége az Importőrt terheli. Ha a Fogyasztó igényét határidőn túl jelentette be, továbbá ha a hiba oka az átadás után keletkezett, (pl. rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés vagy tárolás, elemi kár, erőszakos külső behatás) a vizsgálat költsége a Fogyasztót terheli. A minőségvizsgálat várható költségeiről a Fogyasztót az Importőr előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a Fogyasztó kérésére az Importőr a szakvéleményt nem szerzi be, úgy a Fogyasztó közvetlenül is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva (pl. a Vásárlók Könyvébe történő bejegyzés, jegyzőkönyv, stb.) eljárásának indokoltságát.

FIGYELEM! Üzembe helyezés előtt kérjük, hogy a készülék Használati útmutatóját és a Jótállási feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel az azokban foglaltaktól való eltérés esetén, a jótállási időn belüli javítások költségei a Fogyasztót terhelik. A készülék és szabályozók elektromos bekötését a meghibásodás, a balesetveszély és az életveszély elkerülése érdekében szakemberrel végeztesse! Az átlagos értéket meghaladó vízkeménység esetén vízlágyító berendezés beépítése javasolt, mivel a vízkövesedésből adódó meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe (a víz keménységéről érdeklődjön a helyi vízszolgáltatónál).

Az üzembe helyezés előtt a teljes fűtési rendszert át kell mosni, a gázkazán szennyeződéstől (olaj, zsír, forraszanyag, törmelék, stb.) való meghibásodását elkerülendő, valamint szűrő és szükség szerint iszapleválasztó beépítése szükséges a gázkazán elé. Az átmosás tényét a kivitelezőnek írásos formában is igazolnia kell (kivitelezői nyilatkozat).

Javasolt a fűtési rendszer erre a célra kifejlesztett vegyszerekkel történő átmosása, majd tisztavizes átöblítése és feltöltése, valamint karbantartó adalékanyagok alkalmazása!

A gázkazán vízkövesedésének elkerülése érdekében a fűtési rendszert 8 NK°-nál (német keménységi fok) lágyabb vízzel kell feltölteni! A fentiek hiányára visszavezethető meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe! Fagyveszély esetén szükség lehet a fűtési rendszert a gyártó által jóváhagyott összetételű fagyálló folyadékkal feltölteni, melyről a gázkazán Használati útmutatójában talál információt. A rendszer átmosásához és feltöltéséhez szükséges vegyszerek alkalmazhatóságáról kérje ki az Importőr szakembereinek véleményét, valamint figyelmesen olvassa el a gázkazán Használati útmutatóját!

Ezen az oldalon igyekszünk közérthetően tájékoztatást adni Önnek arról, hogy milyen jogok illetik meg Önt, ha a nálunk vásárolt termék meghibásodik. Amennyiben nem találná az Ön által keresett beszállítót a listában, úgy szakképzett értékesítő kollégáink tudnak részletesebb tájékoztatást adni, emailben vagy telefonon.    +36 (24) 530 816   I   info@cuimpex.hu

Üzleteink nyitvatartása

II. Rákóczi Ferenc út hrsz.:3077
2314 Halásztelek
H-Cs: 07:00 - 16:30
P: 07:00 - 16:00
Szo: 07:00 - 13:00
V: zárva

Fő út 26.
2120 Dunakeszi
H-Cs: 07:00 - 16:30
P: 07:00 - 16:00
Szo: 07:00 - 13:00
V: zárva

Komáromi utca 22.
2040 Budaörs
H-P: 07:00 - 17:00
Sz: 07:00 - 14:00
V: zárva

Iratkozzon fel

Elsőként szeretne értesülni újdonságainkról, akcióinkról? Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Pin It on Pinterest

Share This