Keresés
Kedvencek
Kosár Kosár
Mini kosár
A kosár üres.
Ugrás a kosárhoz
Össztömeg:
  kg
Nettó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Menü
Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános feltételek

 2. A Szerződés létrejötte

 3. A Szerződés teljesítése

 4. Fizetés, számlakiállítás

 5. Termék átvétele és szállítása

 6. Tulajdonjog fenntartása

 7. Felelősség

 8. Jótállás

 9. Kellékszavatosság

 10. Termékfelelősség

 11. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

 12. Nagykereskedelmi termékértékesítésre vonatkozó speciális feltételek

 13. A Szerződés és a Keretszerződés időtartama, megszűnése

 14. Fogyasztónak minősülő Vevőre vonatkozó eltérő rendelkezések

 15. Az ÁSZF változása

 16. Egyéb előírások

 

 

1    Általános feltételek

1.1    Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2314 Halásztelek, 3077/1. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13-09-099352; adószáma: 12789203-2-13; a továbbiakban: „CU IMPEX”) valamint vevői („Vevő”) között létrejövő minden kiskereskedelmi ügyletre („Szerződés”) alkalmazandó. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a CU IMPEX írásban kifejezett hozzájárulását adja.
1.2    Jelen ÁSZF érvényes a CU IMPEX által üzemeltetett, www.cuimpex.hu oldalon feltüntetett áruházakban, telephelyeken („Áruházak”) elérhető és megvásárolható valamennyi árucikk adásvételére és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra.
1.3    A CU IMPEX által üzemeltetett cuimpex.hu, és a cuwebaruhaz.hu honlapon („Honlapok”) megjelenített árucikkek, valamint beszállítók listája, illetve egyéb információ tájékoztató jellegű, arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Honlapok frissítve lettek. A raktárkészlet gyors változása miatt a termékek elérhetőségét, a Honlapokon található információk helytállóságát a CU IMPEX szavatolni nem tudja. Pontos tájékoztatás az Áruházakban személyesen vagy telefonon kérhető.
1.4    Vevő alatt valamennyi a CU IMPEX kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatásait (termék vásárlása is beleértendő) igénybe vevő harmadik fél értendő, függetlenül jogi személyiségétől. Kiskereskedelmi szolgáltatást igénybe vevőnek minősül minden harmadik személy, akivel a CU IMPEX-nek nincs hatályban lévő, érvényes nagykereskedelmi megállapodása és/vagy nem az ilyen megállapodásnak a hatálya alatt vásárol.
1.5    A Vevő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § 3. pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § 10. pontja az irányadó. Az utóbbi alapján elsősorban fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
1.6    A jelen ÁSZF-ben, és az az alapján létrejött Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Vevők harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatják át és nem engedményezhetik.
1.7    Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályban lévő szövege folyamatosan elérhető a Honlapokon.


2    A Szerződés létrejötte

2.1    A Szerződés megkötésére az alábbi módokon kerülhet sor:
(i)    személyesen a CU IMPEX által üzemeltetett áruházakban, szóban; vagy 
(ii)    egy arra rendszeresített megrendelő űrlapnak („Megrendelő”) a Vevő és a CU IMPEX által történő aláírásával, írásban (a Megrendelő mintája jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képezi) vagy faxon vagy e-mailben; vagy
(iii)    keretszerződéssel („Keretszerződés” a keretszerződés mintája jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi), és ezt követően az egyes Megrendelők fenti (ii) pont szerinti alkalmazásával. 
2.2    E-mailben csak akkor jön éltre Szerződés, ha az e-mailt a CU-IMPEX kifejezetten visszaigazolta. A fentiektől eltérő csatornán nem jön létre a jelen ÁSZF szerinti Szerződés addig, amíg a Vevő – az Áruházakban vagy a Honlapokon előzetesen megismerhető – ÁSZF-et személyesen kifejezetten el nem fogadja.
2.3    A fenti 2.1. (i) pontban meghatározott esetben a Vevő a termék átvételével, a szolgáltatás igénybevételével és az ellenérték kiegyenlítésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit, minden egyéb külön nyilatkozat nélkül kifejezetten elfogadja.
2.4    A Keretszerződés alkalmazásával történő szerződéskötésre akkor kerülhet sor, ha a Vevő részére a CU IMPEX halasztott fizetési kedvezményt biztosít. Ez esetben a CU IMPEX a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására készfizető kezességvállalást írhat elő a Vevő képviselője, többségi tulajdonosa részére.


3    A Szerződés teljesítése

3.1    A Vevő és a CU IMPEX köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére.
3.2    Különösen a CU IMPEX által raktáron nem tartott, és/vagy egyedi termék („Egyedi Termék”) értékesítését a CU IMPEX a vételár 50%-át (ötven százalékát) kitevő előleg megfizetése esetén vállalja.
3.3    A Felek kijelentik, hogy az Egyedi Termék megrendelése esetén az elállás jogát a Vevő a vételár 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő pénzősszeg, mint bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja, amelyet a CU IMPEX az átadott előlegből von le. 
3.4    Amennyiben a megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendeléskor, illetve, ha az Egyedi Termék nem beszerezhető a feltüntetett időtartamon belül, úgy a CU IMPEX fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő értesítést kap.
3.5    Valamennyi termék esetében a megrendelést követően a CU IMPEX a Szerződéstől bármikor, az előleg visszafizetése mellett, bármilyen egyéb jogkövetkezmény nélkül elállhat.
3.6    A nem Egyedi Termékeket érintő megrendelést követően a Vevő a vételár 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő pénzősszeg, mint bánatpénz megfizetése ellenében elállhat a Szerződéstől. Ez vonatkozik a teljesítés (kiszállítás) utáni elállásra is.
3.7    Az áru visszavétel praktikus feltételei a CU IMPEX vonatkozó szabályzatában találhatók, amely szabályzat elérhető a Honlapokon, valamint az Áruházakban is. A vonatkozó szabályzat nem korlátozza a Vevőt a jelen ÁSZF, vagy jogszabály alapján megillető jogainak és igényeinek érvényesítésében.
 

4    Fizetés, számlakiállítás

4.1    A CU IMPEX az áru átadás-átvételével egyidejűleg készpénzes vagy bankkártyás vásárlás esetén számlát, egyedi, kivételes esetben, külön engedély alapján biztosított átutalásos fizetés esetén szállítólevelet vagy számlát mellékel az áruhoz, melyen feltünteti a termékek megnevezését, az átadott mennyiséget, valamint a vételárat. Szállítólevélen átadott áruk esetén a CU IMPEX a leigazolt szállítólevél visszaérkezését követően postán küldi meg a számlát.
4.2    Előleg fizetése esetén a CU IMPEX, legkésőbb az előleg kézhezvételével vagy jóváírásával egyidőben előlegszámlát állít ki. 
4.3    A Megrendelőben foglaltak szerint a CU IMPEX egyedi döntése alapján az Egyedi Termékek fizetése a következőképpen történhet: 
(i)    a Vevő az áru átadás-átvételével együtt az Áruházakban készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlíti a termék teljes vételárát;
(ii)    a Vevő az áru átadás-átvételét megelőzően készpénzzel, bankkártyával vagy átutalással kiegyenlíti a termék teljes vételárát;
(iii)    a Vevő az áru átadás-átvételével együtt utánvéttel kiegyenlíti a termék teljes vételárát.
(iv)    Keretszerződés és abban biztosított halasztott fizetési kedvezmény esetén, a szerződő felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján időszakonkénti (havi) elszámolást és fizetést alkalmaznak, és a CU IMPEX az előző naptári havi Vevői megrendelések alapján teljesített termékértékesítésről havonta, az adott naptári hónapot követő hónapban állítja ki az összesített számláját.
4.4    A halasztott fizetés feltételeit a CU IMPEX egyedileg határozza meg a Keretszerződésben úgy, hogy a Vevő részére a halasztott fizetés addig biztosított, amíg a Vevőnek a mindenkori egyidejű kintlévősége a Keretszerződésben meghatározott keretösszeget nem haladja meg. Halasztott fizetés esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására a CU IMPEX készfizető kezességvállalást írhat elő a Vevő képviselője, többségi tulajdonosa részére.
4.5    A Vevő köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot az áru átadás-átvételekor haladéktalanul elvégezni, és annak megfelelőségét – a CU IMPEX szállítólevelén vagy számláján – aláírásával igazolni.
4.6    Ellenkező tájékoztatás hiányában az Áruházakban feltüntetett árak magyar forintban és bruttó árként értendők, amelyek az általános forgalmi adót tartalmazzák. A CU IMPEX az árváltozás jogát egyoldalúan fenntartja, a gyártók ármódosításaitól, valamint az árfolyamváltozástól függően. A CU IMPEX az árváltozásokról a lehető leghamarabb, így tudomására jutást követően haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a CU IMPEX által feltüntetett árak a raktárkészleten lévő termékekre vonatkoznak a raktárkészlet erejéig. Ezért a tényleges eladási ár – a raktárkészlet függvényében – a megrendelés visszaigazolásának időpontjában kerül meghatározásra.
4.7    Amennyiben a CU IMPEX minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Áruházakban feltüntetve és/vagy Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os árra, továbbá a termék termékspecifikációjában található információk kis mértékű különbözőségére vonatkozó eltérése esetén, akkor a CU IMPEX nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
4.8    A Vevő a nevére kiállított számlák teljes értékét köteles a CU IMPEX részére teljesíteni, abba nem számíthatja be a CU IMPEX felé esetlegesen fennálló semmilyen követelését. Azaz a Vevőnek a Ptk. 6:49. §-a szerinti beszámítási jogát a CU IMPEX irányába a jelen ÁSZF szerinti jogügyletek vonatkozásában a szerződő felek kizárják.
4.9    A CU IMPEX a Vevővel szemben fennálló követeléseit a Vevő felé esetlegesen teljesítendő fizetési kötelezettségébe beszámíthatja.
4.10    Amennyiben a Vevőnek a CU IMPEX felé lejárt, ki nem egyenlített tartozása van, úgy esetleges további megrendelést a tartozás teljes körű kiegyenlítéséig a CU IMPEX jogosult megtagadni, visszautasítani.
4.11    A fizetési határidő túllépése esetén a Vevő kizárólag készpénzes vásárlásra jogosult.
4.12    Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Azaz a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles megtéríteni a CU IMPEXNEK a behajtás költségeit, valamint a fizetési késelemből eredő, a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.


5    Termék átvétele és szállítása

5.1    A Szerződés teljesítésének, azaz a termékek átadásának vagy a szolgáltatás igénybevételének a helye vagy az Áruházak valamelyike vagy a CU IMPEX által biztosított kiszállítás esetén a Vevő által megjelölt helyszín.
5.2    A CU IMPEX a raktárkészletétől és a megrendelés beérkezésének időpontjától függően azonnal, vagy az általa a visszaigazolásban vállalt szállítási határidőn belül szolgálja ki a Vevőt.
5.3    Külön megállapodás szerint a CU IMPEX gondoskodik a megrendelt árunak a Vevő által megadott belföldi helyszínre történő szállításáról.
5.4    A CU IMPEX által végzett fuvarozás esetén a Vevőnek, illetve megbízottjának kell gondoskodni az áru lerakodásáról.
5.5    A Vevő által végzett fuvarozás esetén a CU IMPEX gondoskodik az árunak a Vevő által biztosított járműre történő felrakásáról. Az áru megfelelő elhelyezése és rögzítése azonban a Vevő, illetve a megbízott szállítmányozó feladata és felelőssége, a CU IMPEX telephelyén (Áruházak) a felrakodással a kárveszély is átszáll a Vevőre, függetlenül a tulajdonszerzésnek tényétől, vagy annak hiányától a felrakodott áru vonatkozásában.
5.6    Amennyiben a megrendelt áru megérkezik az Áruházak valamelyikébe, a Vevő értesítést kap, hogy mikor tudja a helyszínen átvenni a megrendelt árukat. A Vevő köteles a megrendelt árut az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül átvenni. A 11. (tizenegyedik) naptól a CU IMPEX 1.000,- Ft + áfa tárolási díjat számít fel naponta.
5.7    A rendelés átvételéhez a Vevőnek be kell mutatnia a megrendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést. Kétség esetén a CU IMPEX kérheti a Vevőt, hogy mutasson be valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány) és/vagy igazolja képviseleti jogát. A Vevő tudomásul veszi, hogy arról a személyről, aki a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést bemutatja, a CU IMPEX vélelmezi, hogy a megrendelés átvétele kapcsán jogszerűen és hatályosan képviseli a Vevőt. Az ebből fakadó kárfelelősségét a CU IMPEX kizárja, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget.
5.8    Amennyiben a Vevő nem veszi át rendelését az értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, a CU IMPEX fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől a jelen pontban foglaltakon kívüli jogkövetkezmények nélkül elálljon. A jelen pontban szabályozott elállás esetén, a CU IMPEX-et a Vevő által kifizetett előlegből vagy vételárból a vételár 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő összeg megilleti bánatpénzként. Az ezt meghaladóan kifizetett összeget – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában a CU IMPEX a Vevőnek visszatéríti.
5.9    A CU IMPEX minden olyan termékéhez, amelynek létezik, vagy a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges az alább felsorolt okmánya, a Vevő rendelkezésére bocsátja a
(a)    termék minőségi bizonyítványát;
(b)    termék jótállási jegyét;
(c)    termék szervizjegyzékét;
(d)    valamint a termék kezelési/használati útmutatóját.
5.10    Amennyiben a fenti dokumentációt mégsem kapná meg a Vevő a termékkel együtt, ezt a tényt haladéktalanul köteles jelezni, még a termék használata előtt.


6    Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a CU IMPEX tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár-fizetés teljes egészében nem történik meg.
 

7    Felelősség

7.1    A Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termék gyártójával szemben érvényesíthető termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a CU IMPEX részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a CU IMPEX csak a szerződéseknél tipikus, előrelátható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A CU IMPEX mentesül felelőssége alól, ha a Vevő a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett. A CU IMPEX részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a Honlapokon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
7.2    A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Vevő által fizetett vételár értékét. A CU IMPEX nem köteles továbbá megtéríteni a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt, és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.
7.3    A CU IMPEX-et semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
7.4    A kiválasztott termék adatlapján a CU IMPEX feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból és/vagy egyéb dokumentációból tájékozódhat a Vevő. 
7.5    A CU IMPEX minden felelősséget kizár a Vevők által az Áruházakban tanúsított magatartásokért. A Vevők kizárólagosan és teljes mértékben felelősek saját magatartásukért az Áruházakban. A CU IMPEX a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges (jog)szabálysértések, bűncselekmények felderítése érdekében.
7.6    A Honlapok tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a CU IMPEX nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért. A CU IMPEX nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károként sem, ha a Vevő jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a CU IMPEX-nem felróható okból hozzáférhetővé válik.
 

8    Jótállás

8.1    A fogyasztónak minősülő Vevőnek történő értékesítésen (jelen ÁSZF 14.3. pontja) túl a CU IMPEX egyes termékekre vállalhat a Ptk. alapján jótállást, de az csak akkor érvényes, ha a jótállás tényét és időtartamát az adott termék vonatkozásában írásban kifejezetten a Vevő tudomására hozza.
A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint eladási ár felett három év. 
8.2    A termék gyártója is vállalhat (további) jótállást, amiről a CU IMPEX a Vevőt igyekszik tájékoztatni.
8.3    Az alábbi szabályok a CU IMPEX által kötelezően vagy önként vállalt jótállásra egyaránt alkalmazandók:
8.3.1    A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a CU IMPEX vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
(i)    szakszerűtlen üzembe helyezés;
(ii)    rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
(iii)    helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
(iv)    elemi kár, természeti csapás okozta.
8.4    Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:
(a)    Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a CU IMPEX-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
(b)    Ha a CU IMPEX a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a CU IMPEX költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a CU IMPEX köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. 
8.5    A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
8.6    A jótállás idő jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg (pl. a szervizben töltött idővel vagy azon idővel sem, amikor a Vevő nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket). A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
8.7    A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a CU IMPEX-et terhelik.
8.8    CU IMPEX jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
8.9    A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

9    Kellékszavatosság

9.1    A Vevő a CU IMPEX hibás teljesítése (azaz, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) esetén a CU IMPEX-szel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 
9.2    Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
9.3    A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a CU IMPEX számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a CU IMPEX költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
9.4    A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a CU IMPEX adott okot.
9.5    A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a CU IMPEX-szel.
9.6    A Vevő közvetlenül a CU IMPEX-szel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.7    A szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a CU IMPEX-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a CU IMPEX csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a CU IMPEX bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9.8    Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


10    Termékfelelősség

10.1    A termék hibája által okozott termékkár esetén a Vevő a gyártóval szemben termékfelelősségi igényt érvényesíthet.
10.2    Termékkár
(a)    valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és
(b)    a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.
10.3    Importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni.
10.4    A forgalmazót csak abban ez esetben kell gyártónak tekinteni, ha a termék gyártója nem állapítható meg, és csakis addig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót meg nem nevezi, akitől a terméket beszerezte.
10.5    A gyártó a Ptk. 6:555. §-ában foglaltak szerint mentesül a felelősség alól.
10.6    A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, észszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.
10.7    A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.
10.8    A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.
 

11    Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

11.1    A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény, nyitvatartási időszakban az Áruházakban vagy a Honlapokon megadott elérhetőségeken keresztül érvényesíthető.
11.2    Ha a Vevő nem minősül fogyasztónak, azaz a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 (egy) éven belül elévül.
 

12    Nagykereskedelmi termékértékesítésre vonatkozó speciális feltételek

Az ÁSZF vonatkozó rendelkezései a nagykereskedelmi ügyletekre a jelen 12. pontban foglalt eltérések szerint alkalmazandók. A nagykereskedelmi ügyletekre az ÁSZF jelen speciális szabályokkal nem érintett rendelkezései értelem szerint érvényesek.
12.1    A Szerződés létrejötte
12.1.1    A Szerződés megkötése:
(i)    A Vevő és a CU IMPEX először a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletét képező minta alapján nagykereskedelmi keretszerződést (a 12. pont vonatkozásában a továbbiakban: „Nagyker-keretszerződés”) kötnek. A Nagyker-keretszerződésre értelemszerűen alkalmazandók az ÁSZF-nek a Keretszerződésre vonatkozó egyéb szabályai is, különösen a Keretszerződés időtartamára, megszűnésére vonatkozó és az egyéb előírások.
(ii)    Ezt követően a szerződéskötésre az alábbiak szerint kerül sor:
A CU IMPEX szerződéskötési szándékként kizárólag írásban leadott megrendelést fogad el. A megrendelésnek az alábbi információkat feltétlenül tartalmaznia kell:
•    a megrendelt termék pontos megnevezése,
•    a megrendelt mennyiség,
•    a megrendelés dátuma,
•    a megrendelő neve.
Írásban leadott megrendelésnek minősül az (esetlegesen levélpostai úton és a) CU IMPEX telephelyén személyesen leadott, érkeztetett megrendelésen kívül, a megrendelés megfelelően igazolt faxon vagy e-mailben történő leadása. Az e-mail kizárólag abban az esetben minősül írásban leadott megrendelésnek, ha annak kézhezvételét a CU IMPEX egy válasz e-mailben visszaigazolta.
12.1.2    A megrendelésnek a CU IMPEX részére történő leadása előtt a Vevőnek célszerű a CU IMPEX erre a célra kijelölt kapcsolattartójával a raktárkészlet, szállítási határidők és az átvétel, a fuvarozás kapcsán egyeztetni. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a CU IMPEX a leadott megrendelés módosítását kéri.
12.1.3    A Nagyker-keretszerződés önmagában, megrendelések híján nem keletkeztet sem eladási sem pedig vásárlási kötelezettséget a szerződő felek részéről.
12.2    Fizetés, számlakiállítás
12.2.1    A CU IMPEX az általa forgalmazott áruk/termékek kivonatos lista-árait egy „árjegyzék”-ben adja meg, ami önmagában szerződéses ajánlatnak nem minősül. A konkrét árat és a Szerződés egyedi feltételeit a Megrendelés tartalmazza. Ha a megrendelt termékek a megrendelés CU IMPEX általi visszaigazolást követő 10 (tíz) munkanapon belül – a Vevő által szervezett szállítás esetén – a CU IMPEX telephelyéről még nem került elszállításra, akkor a CU IMPEX az árváltoztatás jogát kifejezetten fenntartja.
12.2.2    A CU IMPEX az árváltozás jogát egyoldalúan fenntartja, a gyártók ármódosításaitól, valamint az árfolyamváltozástól függően. A CU IMPEX az árváltozásokról a lehető leghamarabb, így tudomására jutást követően haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a CU IMPEX által feltüntetett árak a raktárkészleten lévő termékekre vonatkozik a raktárkészlet erejéig. Ezért a tényleges eladási ár – a raktárkészlet függvényében – a megrendelés visszaigazolásának időpontjában kerül meghatározásra.
12.2.3    A CU IMPEX a Vevő részére a termékeket ún. „átadási ár”-on adja el, amely a termékek lista-árának előre meghatározott százalékkal csökkentett ára. A nagykereskedelmi ügyletek vonatkozásában az átadási ár tekintendő vételárnak.
12.3    Eladás ösztönzése
12.3.1    A CU IMPEX törekszik arra, hogy a Vevőt a Szerződés keretében vásárolt termékek, áruk tovább értékesítésében támogassa az alábbiak szerint.
12.3.2    A CU IMPEX a termékek színvonalas értékesítése érdekében a Vevő kérésére ingyenesen biztosítja a termékek prospektusait, és egyéb számára is ingyenesen biztosított reklámanyagait.
12.3.3    A Vevő vállalja, hogy forgalmazó viszonteladóit és szerelőit rendszeresen tájékoztatja az CU IMPEX által meghirdetett tanfolyamokról és továbbképzésekről, valamint az CU IMPEX által meghirdetett akciókról.
12.3.4    Tekintettel arra, hogy a CU IMPEX által üzemeltetett cuwebaruhaz.hu oldalon csak szerződött partnereink adhatnak le előzetes regisztráció után rendelési igényeket, az oldal nem minősül nyilvános webáruháznak. A világpiacon tapasztalható nyersanyagárak emelkedése, az árfolyamok folyamatos változása miatt a beszállító partnereink árai is folyamatosan változnak, így az itt feltüntetett árak minden esetben csak a készlet erejéig érvényesek. A készleten nem lévő termékek árairól, minden esetben a CU IMPEX szakképzett kollégái adhatnak felvilágosítást.
12.4    Nagyker-keretszerződés keretében, nagykereskedelmi partner Vevők kiszolgálása főszabályként a CU-IMPEX főszabályként a Halásztelek, 3077/1. hrsz alatt található székhelyen történik. Amennyiben a nagykereskedelmi partner Vevők más áruházban kívánja a termékeket, árukat átvenni, a CU-IMPEX logisztikai költségátalányként a teljes nettó összegre vetített 5% felárat számít fel.
 

13    A Szerződés és a Keretszerződés időtartama, megszűnése

13.1    Az egyes Szerződések a CU IMPEX általi aláírás napján lépnek hatályba, és az abból fakadó kötelezettségek (termék, áru eladása és vételár kifizetése) kölcsönös teljesítéséig maradnak hatályban. 
13.2    Amennyiben a CU IMPEX és a Vevő Keretszerződést kötnek, az az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre.
13.3    A Keretszerződés a CU IMPEX vagy a Vevő részéről 30 (harminc) napos felmondási idővel írásban, indokolás nélkül felmondható. 
13.4    CU IMPEX jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Vevő
(a)    a fizetési kötelezettségének a lejáratot követő 30 (harminc) napon belül sem tesz maradéktalanul eleget, vagy 
(b)    három egymást követő alkalommal esik 15 (tizenöt) napot meghaladó, de 30 (harminc) napot el nem érő fizetési késedelembe;
(c)    elállási jogát rendeltetésellenesen gyakorolja (különösen, ha egymás után többször, vagy három hónapon belül többször eláll);
(d)    ellen csődeljárás indul;
(e)    felszámolását jogerősen elrendelik;
(f)    jogutód nélkül történő megszüntetésére irányuló egyéb eljárás indul.
13.5    A Vevő tudomásul veszi, hogy az azonnali felmondás a Vevővel szemben minden jogcímen fennálló összes követelése a felmondás közlésének napjával minden más körülményre tekintet nélkül esedékessé válik.
 

14    Fogyasztónak minősülő Vevőre vonatkozó eltérő rendelkezések

14.1    Elállás vagy felmondás
14.1.1    Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 20. §-a értelmében. 
Az elállási vagy felmondási joggal kapcsolatos külön tájékoztatót jelen ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. 
14.1.2    A fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén (i) a terméknek, (ii) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, (iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, vagy (iv) ha az terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztónak minősülő Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
14.1.3    A fogyasztónak minősülő Vevő nem gyakorolhatja a jelen ÁSZF 14.1. pontja szerinti elállási jogát különösen:
(i)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (különösen jelen ÁSZF 3.2. pontjában megjelölt Egyedi Termék);
(ii)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
(iii)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
(iv)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
14.1.4    A fogyasztónak minősülő Vevőt megilleti az a jog, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
14.1.5    Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton) a Honlapon feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a CU IMPEX részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. 
14.1.6    A fogyasztónak minősülő Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni a CU IMPEX részére a Honlapon megjelölt címre. A termék visszajuttatásának költsége – a Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – a fogyasztónak minősülő Vevőt terheli. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.
14.1.7    Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a CU IMPEX visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a terméknek a CU IMPEX részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő a, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
14.1.8    A CU IMPEX jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a fogyasztónak minősülő Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. 
14.1.9    Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az CU IMPEX az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. 
Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
14.1.10    Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Honlapon található címre/e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF 5. számú mellékletében található elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is.
14.2    Kellékszavatosságra vonatkozó szabályok
14.2.1    Jelen ÁSZF 9. pontjában foglaltak fogyasztói szerződések esetén azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vevő érvényesíteni már nem tudja.
14.3    Termékszavatosság
14.3.1    A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
14.3.2    A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
14.3.3    Termékszavatossági igényként a fogyasztó a gyártóval szemben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
14.3.4    Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
14.3.5    Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
14.3.6    A fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
14.3.7    A Ptk. értelmében a termékszavatosság szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
14.3.8    A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
(i)    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy;
(ii)    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy;
(iii)    termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
14.4    Jótállási kötelezettség 
14.4.1    A CU IMPEX-et új tartós fogyasztási cikknek minősülő termékek értékesítése esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet („Tjr”) alapján jótállási kötelezettség terheli, ha azokat fogyasztó részére értékesíti. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a Tjr. 1. mellékletében felsorolt termékek, amelyekre a jótállás időtartalma:
(a)    10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év,
(b)    100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év,
(c)    250 000 forint eladási ár felett 3 (három) év.
14.5    Panaszkezelés
14.5.1    A Vevő az CU IMPEX termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (Tel.: +36303204444) és írásban is közölheti az CU IMPEX-el (E-mail: ugyfelszolgalat@cuimpex.hu).
14.5.2    A szóbeli panaszt az CU IMPEX azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a CU IMPEX a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Vevőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az CU IMPEX a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a Vevőnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
14.5.3    Az írásbeli panaszt az CU IMPEX – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 30 (harminc) napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját az CU IMPEX indokolni köteles.
14.6    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
14.6.1    Fogyasztói jogvita (azaz a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben, a továbbiakban Fogyasztói Jogvita) esetén a Vevőnek lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
14.6.2    Általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járnak el. Elérhetőségükről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.
14.6.3    A Fogyasztói Szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános Szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatosan a Fogyasztóvédelemért felelős minisztérium, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium folytathat ellenőrzést.
14.6.4    A Fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének részletes elosztását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.
 

15    Az ÁSZF változása

15.1    A CU IMPEX fenntartja magának a jogot ÁSZF megváltoztatására.
15.2    A CU IMPEX ezúton kifejezetten felhívja a Vevők figyelmét arra, hogy a változásokkal kapcsolatos kifogását írásban, a módosítás közzétételét követő 15 (tizenöt) napon belül teheti meg.
 

16    Egyéb előírások

16.1    Keretszerződés alkalmazása esetén a Keretszerződés az ÁSZF kiegészítéseként értelmezendő. A Keretszerződés és a Megrendelő az adott jogviszonyra vonatkozó speciális szabályokat határozza meg, tehát az ÁSZF-től való eltérés esetén a Keretszerződés vagy a Megrendelő szabályai alkalmazandók. A Keretszerződés és a Megrendelő eltérése esetén pedig a Megrendelőben foglaltakat kell alkalmazni. 
16.2    Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával.
16.3    Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. A Vevők által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a CU IMPEX alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.
16.4    Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.
16.5    Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapokon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is és hozzájárul az adatoknak az adatvédelmi tájékoztatóban történő kezeléséhez.
16.6    A CU IMPEX kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.
16.7    A Felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvita esetére kikötik a hatáskörrel rendelkező budapesti bíróságok kizárólagos illetékességét.
16.8    Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését.
16.9    Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő.
16.10    Az ÁSZF-ben az időtartam meghatározása úgy értendő, hogy kiszámításakor az időtartamba a kezdőnapot nem, de a zárónapot bele kell számítani.
16.11    A Megrendelőben vagy egyéb a Szerződés részét képező dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések értelmezésére is az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
Hatályos 2023.10.01-től

Szöveg?