Keresés
Kedvencek
Kosár Kosár
Mini kosár
A kosár üres.
Ugrás a kosárhoz
Össztömeg:
  kg
Nettó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Menü
Termékek Menü
 

Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés esetén Ön jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést

Az elállási/felmondási határidő

Ön jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a terméknek,
  2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, vagy
  4. ha az terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, Ön vagy Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától 

számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Honlapon található címre/e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF 5. számú mellékletében található elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is.

Ön internetes oldalunkon is benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

Vállalkozás adatai


Név: CU IMPEX Kft.
Postai cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc. út, hrsz.: 3077/1 
Tel.: +36 30 320 4444
E-mail: ugyfelszolgalat@cuimpex.hu

Visszatérítés


A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege ... […].

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében az árut a szerződés megkötésekor az Ön otthonába fuvarozták és az áru jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, az árut saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.

Abban az esetben, ha Ön a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az CU IMPEX az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja.

Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

Mikor nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát?

  1. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (különösen az ÁSZF 3.2. pontjában megjelölt Egyedi Termék);
  2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
  3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Szöveg?